نحوه کار با دستگاه کاشت زعفران نیمه مکانیزه

 

نوع دستگاه: نیمه مکانیزه
کارگر مورد نیاز: ۵ نفر
دور موتور: ۱۰ دنده ۱ سنگین
نوع تراکتور مورد نیاز: ۶ سیلندر جفت