دیگران درباره زعفران ماه‌چین چه می‌گویند؟

محیا قدیمی
از شهر اصفهان
مژگان عروجی
از شهر تهران
آسیه اسدالهی نیا
از شهر تهران
پارسا ایرانپور
از شهر همدان
سولماز آفاقی
از شهر کرج