تا فرصت هست ثبت نام کنید

استراتژی فروش در اینستاگرام

 • چه تاریخ‌هایی میتوانید وارد فروش ویژه شوید؟
 • چه تاریخ‌هایی برای شما مناسب است؟
 • چه کارهایی باید قبل از کمپین انجام دهید؟
 • در حین کمپین باید چه کارهایی انجام دهید؟
 1. بعد از کمپین باید چه کارهایی انجام دهید؟
 • محصولات ما به چند دسته تقسیم میشود؟
 • چه محصولاتی را باید وارد چرخه تخفیف کنیم؟
 • چگونه باید روی محصولات خارج و داخل جشنواره قیمتگذاری کنیم؟
 • برای هدیه و جایزه چه استراتژی را باید در نظربگیریم؟
 • چگونه باید محصولاتمان را پرزنت کنیم؟
 • از محصولاتمان باید در سایت چه اطلاعاتی در دسترس قراردهیم؟
 • از محصولاتمان در اینستاگرام باید چه محتواهایی منتشر کنیم؟
 • کدام محتواها را باید ریلز و کدام را بصورت استوری منتشر کنیم؟
 • چگونه ریلزهای جذاب برای محصولاتمان منتشر کنیم؟
 • تبلیغات به چند دسته تقسیم میشود؟
 • چه تاریخ‌هایی باید تبلیغات کنید؟
 • چه تاریخ‌هایی دست از تبلیغات باید بردارید؟
 • با چه سناریویی باید تبلیغ کنید؟
 • چک لیست قبل از تبلیغات چیست؟
 • چک لیست بعد از تبلیغات چیست؟