ویدیو های ارسالی مشتریان

نظر برخی از مشتریانی که با همکاری ماه‌چین زعفران کشت کرده‌اند.

آقای میری

سطح زیر کشت: یک هکتار از قزوین

آقای عابدی

سطح زیر کشت: یک هکتار از سقز کردستان

آقای فتحی

سطح زیر کشت: 2 هزار

آقای قادری

سطح زیر کشت: یک هکتار

ویدیو های ارسالی مشتریان

نظر مشتریان ماه چین در سوشال مدیاها

آقای ناصری

از خراسان شمالی

حسام تبیانیان

از کرمان

نظر برخی از شرکت کنندگان

نظر مشتریان ماه چین درباره دوره‌ها

ماهان سلطانی

از اراک

محمد فلاح کیش

از تهران

آقای سهیل بهرامی

از کوهدشت لرستان

حسام تبیانیان

از سمنان

مهدی قلی زاده

از اردبیل

نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین
نظرات مشتریان ماه چین

آقای محمدجواد قیطاسی

سطح زیر کشت: ۲ هکتار

آقای محمدجواد قیطاسی

سطح زیر کشت: ۲ هکتار

آقای محمدجواد قیطاسی

سطح زیر کشت: ۲ هکتار

ویدیو های جعبه گشایی مشتریان

نظر مشتریان ماه چین در شبکه‌های اجتماعی

حامد زارعیان

آقای محمدجواد قیطاسی

سطح زیر کشت: ۲ هکتار

آقای محمدجواد قیطاسی

سطح زیر کشت: ۲ هکتار